Zverejnenie výsledkov volieb do Rady školy

VÝSLEDKY  VOLIEB  DO RADY  ŠKOLY

Zvolení kandidáti :

Materská  škola  Estónska   3

1.  Iveta  Vicianová  -   nepedagogický  zamestnanec

2.  Mgr. Veronika Žiačiková  -   zástupca rodičov

3.  Ing. Martina Benkovičová - zástupca  rodičov

 

elokované  pracovisko Estónska 7

1.  Iveta Janušková - pedagogický  zamestnanec         

2.  Peter Kubov  -  zástupca rodičov

 

elokované  pracovisko Podzáhradná 1. 

1.  Zuzana Nagyová  -  pedagogický  zamestnanec

2.  Ing. Alexander Chovan -  zástupca  rodičov

 

Radu školy  doplnia delegovaní zástupcovia  Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice

1. Boris Vereš

2. Pavol Kubiš

3. Boris Boleček

4. Ing. Roman Lamoš

V Bratislave  dňa :  12.10.2020                                 Volebná komisia

 

Ďakujeme

všetkým kandidátom, ktorí  boli zvolení v predchádzajúcom funkčnom období

Rady školy a spoločne sa vyjadrovali a presadzovali verejné záujmy detí, rodičov,

pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania v našej MŠ.

Volebná komisia