Zmena poplatkov

Od 1.9.2019 sa poplatok za MŠ zvyšuje na sumu 30€/mesiac,

Výška poplatku za stravu sa zvyšuje na sumu 1,54€ na deň

a výška poplatku za réžiu ŠJ na sumu 10€

a to na základe nového všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice č. 5/2019 zo dňa 11.6.2019

Mgr. Lenka Hricková - riaditeľka MŠ