Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude dočasne vyžadovať
  •  bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  •  zákonný zástupca je povinný dodatočne priložiť potvrdenie o zdravotnom stave;
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
 • Žiadosť o prijatie do MŠ si môžete stiahnuť na: 

http://www.estonacik.sk/tlaciva-na-stiahnutie vo formáte Word, a poslať  ich elektronicky na mailovú adresu  msestonska3@gmail.com

 • Žiadosti môžete poslať aj  na poštovú adresu:

 Materská škola Estónska 5207/3, 821 06 Bratislava.

 • Vyplnenú žiadosť si môžete hodiť aj do poštovej schránky na MŠ Estónska 3., alebo odovzdať osobne od 11.mája do 15.mája denne od 9,00 do 12,00 hodín na MŠ Estónska 3. (na riaditeľstve školy- Mgr. Lenka Hricková). Osobné stretnutie bude realizované s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení – rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero.
 • Do materskej  školy sa prijímajú deti na základe žiadosti  rodičov spravidla vo veku od troch do šiestich rokov.

 

POZOR!!! Prihláška musí byť podpísaná. Bez podpisu nebude prihláška akceptovaná!

 

Usmernenie k prijímaniu žiadostí od zriaďovateľa (MČ Bratislava – Podunajské Biskupice) nájdete TU alebo kliknite na dole uvedený link.

https://www.biskupice.sk/miestny-urad/sluzby-mc/skolstvo-kultura-a-sport/skolstvo/materske-skoly/prijimanie-deti-do-ms/prijimanie-deti-do-ms-pre-skolsky-rok-2020-2021-540sk.html

Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka školy
0911 977 496