Výzva - prerábka príručných kuchyniek

Materská škola Estónska 5207/3, 821 06 Bratislava

 

Č.j. 596/21

 

 

 

VÝZVA

 

na predloženie ponuky – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie stavebných prác

(v súlade s ustanovením zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov)

 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

    Názov organizácie: Materská škola                                                           

    Sídlo organizácie:   Estónska 5207/3, 821 06 Bratislava

    IČO: 31787045

    DIČ: 202 132 77 59

 

    Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hricková – riaditeľka

                                          Iveta Vicianová – ekonóm

    tel. 02/45 245 663         mobil: 0911 977 496

    e-mail: estonska3@gmail.com

 

1. Opis predmetu zákazky

    Prerábka príručných kuchyniek

   

2. Miesto dodania služby:

    Estónska 5209/7 Bratislava

   

3. Termín plnenia: 15.11. – 10.12.2021

 

4. Výsledná cenová ponuka musí zahŕňať:

    Odstránenie starej podlahy v 4 príručných kuchynkách

    Oprava povrchov podlahy v 4 príručných kuchynkách

    Osadenie novej podlahovej krytiny v 4 príručných kuchynkách

    Demontáž kuchynských liniek v 4 príručných kuchynkách

    Vymaľovanie 4 príručných kuchyniek

    Odvoz demontovaného nábytku a sutiny po búracích prácach

    Nové kuchynské linky, kompletné s dresom, batériou, pracovnou doskou a obložením 4x

    Montáž nových kuchynských liniek v 4 príručných kuchynkách

    Nátery, maľby zárubní, radiátorov, stolárskych výrobkov

    Dopravné

   

5. Vybraný uchádzač bude ten, ktorý predloží kompletnú ponuku s najnižšou cenou

    a splní podmienky stanovené v zadaní výzvy.

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:

    do 29 000€

7. Administratívne informácie

    Nutná obhliadka !!!

    Ponuky možné posielať poštou, mailom alebo osobne v zalepenej obálke.

 

8. Lehota na predkladanie ponúk:

     od: 2.11.2021 do 8.11.2021 (do 12:00 hod.)

 

9. Miesto na predkladanie ponúk:

    Sídlo organizácie: Materská škola Estónska 3, 821 06 Bratislava

    IČO: 31787045

    DIČ: 202 132 77 59

    e-mail: estonska3@gmail.com

 

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

      Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH za celý

      predmet zákazky a splnenie požiadaviek tejto výzvy.

      Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač.

 

11. Podmienky týkajúce sa zmluvného vzťahu:

      Objednávanie služby sa bude riešiť na základe objednávky v súlade s údajmi

      uvedenými vo výzve a predloženej ponuky.

      Zmluvný vzťah končí dodaním služby a uhradením zmluvnej čiastky.

 

12. Doplňujúce informácie:

      Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa

      na základe faktúry vystavenej po dodaní služby na základe objednávky. Faktúra

      musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Preddavok na predmet zákazky

      sa neposkytuje.

 

13. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky

      z nasledovných dôvodov:

      - nebude predložená žiadna ponuka,

      - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo

        výzve na predkladanie ponúk

      - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Lenka Hricková

                                                                                                   riaditeľka

v Bratislave 29.11.2021