Vyhlásenie volieb do Rady školy

VYHLÁSENIE VOLIEB DO RADY ŠKOLY

 

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Materskej škole Estónska 5207/3, 821 06 v Bratislave, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

 

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, že v materských školách  radu školy tvoria:

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

c) štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,

d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

 

Záujem kandidovať do rady školy je potrebné písomne  doručiť do kancelárie riaditeľky školy najneskôr v termíne do 7. 10. 2020. ( tlačivo "súhlas so zaradením na hlasovací lístok" bude umiestnený na nástenkách vo vstupných priestoroch MŠ alebo TU

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 9. 10. 2020.

Voľby členov rady školy za rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 8. 10. 2020 vo vstupných priestoroch jednotlivých pracovísk.

 

Volebná komisia:

Mgr. Eva Malár (Estónska 3)

Mgr. Dana Urbanovská (Estónska 7)

Mgr. Jana Belišová (Podzáhradná 1)                                    

 

 

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy