Vyhlásenie volieb do rady školy

Vyhlásenie volieb do Rady školy

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15.04.2004 č. 291/2004 Z.z.

na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Materskej škole

Estónska 5207/3, 821 06 v Bratislave, riaditeľka školy vyhlasuje

voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2,

že v materských školách radu školy tvoria:

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách

pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách

nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

c) štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského

zariadienia,

d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Záujem kandidovať do rady školy je potrebné písomne doručiť do kancelárie 

riaditeľky školy najneskôr v termíne do 24.3.2020.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov 

sa uskutočnia dňa 1.4.2020.

Voľby členov rady školy za rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 2.4.2020.

Volebná komisia:

Mgr. Eva Malár

Mgr. Dana Urbanovská

Mgr. Jana Belišová

 

                                                                       Mgr. Lenka Hricková

                                                                              riaditeľka