Prijímanie detí do MŠ na šk. rok 2020/2021

Materská škola Estónska 5207/3, 821 06 Bratislava

 

Riaditeľka Materskej školy oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v školskom roku 2020/2021

bude prijímať

 v termíne od 15.4.2020  do 22.4.2020 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.

 

Žiadosti sa podávajú v priestore Materskej školy Estónska 3, Bratislava, alebo v priestore elokovaných pracovísk na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa je uverejnená na www. estonacik.sk v záložke - Tlačivá na stiahnutie.

 

Pri podávaní žiadosti prosím predložiť:

  • kompletne vyplnenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od lekára aj s údajom o povinnom očkovaní
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • žiadosť a prehlásenie, ktoré je súčasťou žiadosti podpisujú obidvaja rodičia – zákonní zástupcovia dieťaťa
  • ak ide o dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky, rodič predkladá okrem žiadosti aj rozhodnutie od riaditeľa základnej školy o odklade.
  • občiansky preukaz zákonných zástupcov dieťaťa