Prijímanie detí do MŠ na šk. rok 2019/2020

 

Materská škola Estónska 3, 821 06 Bratislava

( s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1)

 

Riaditeľka Materskej školy oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v školskom roku 2019/2020

bude prijímať

 

v termíne od 8.4.2019  do 15.4.2019 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.

 

 

Žiadosti sa podávajú v priestore Materskej školy Estónska 3, Bratislava, alebo v priestore elokovaných pracovísk na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa je uverejnená na www. estonacik.sk v záložke - Tlačivá na stiahnutie.

 

Pri podávaní žiadosti prosím predložiť:

 • kompletne vyplnenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od lekára aj s údajom o povinnom očkovaní
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • žiadosť a prehlásenie, ktoré je súčasťou žiadosti podpisujú obidvaja rodičia – zákonní zástupcovia dieťaťa
 • ak ide o dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky, rodič predkladá okrem žiadosti aj rozhodnutie od riaditeľa základnej školy o odklade.
 • občianský preukaz zákonných zástupcov dieťaťa

 

 

Kritériá prijatia:

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať:

 • deti ktoré dovŕšili piaty rok veku k  31.8.2019,
 • deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti, ktoré majú dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti, ktoré dovŕšia k 31.8. príslušného kalendárneho roku tri roky veku,

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. riaditeľka materskej školy po predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade dňa 14.02.2019 a Rade školy  dňa .............. určuje: 

 

 

ostatné kritériá prijímania detí

 • súrodenci už umiestnených detí v materskej škole
 • V priebehu školského roka je možné prijať dieťa do materskej školy, avšak za predpokladu, že je voľná kapacita.

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude doručené do 30. júna 2019, vo výnimočných prípadoch do 31.augusta 2019.

 

Bližšie informácie k prijímaniu detí do materskej školy poskytne zákonným zástupcom riaditeľka školy

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Lenka Hricková

                                                                                               riaditeľka školy