Prevádzkový režim MŠ do konca šk.roka 2020

Zmeny v prevádzkovom režime Materskej školy Estónska 5207/3 (s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1) 821 06, Bratislava

Zmeny v prevádzkovom režime MŠ sú platné  od 1. 6. 2020 do konca školského roka 2019/20.

Materská škola sa od 1. 6. 2020 znova otvára. Prosíme rodičov, aby si pozorne prečítali nasledovný Doplnok k Prevádzkovému poriadku.

 

 • Prevádzka MŠ: 7,30. – 16,30. Na základe usmernení Ministerstva školstva môže byť prevádzka v rozmedzí maximálne 9 hodín.
 • V triedach je maximálny počet detí: 15
 • V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľka materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Ak by výrazne klesli počty detí v triedach, spájať sa smie až od začatia nového týždňa.
 • Triedne učiteľky sa môžu striedať ale len v rámci svojej skupiny. Nie je povolené prechádzať vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť z jednej triedy do druhej.
 • Riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom umiestni do tried prednostne deti podľa kritérií určených v rozhodnutí zriaďovateľa a MŠ , pozrite  TU.
 • Dochádzka do materskej školy sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

 

PRÍCHOD DIEŤAŤA DO MŠ

 • Každý deň ráno pri vstupe do MŠ sa bude prevádzať intenzívny ranný filter: deťom sa bude merať teplota prevádzkovým zamestnancom, alebo poverenou osobou bezdotykovým teplomerom. Dieťa sa preberá do starostlivosti MŠ až po odmeraní teploty. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) sa DIEŤA NEPREBERIE.
 • Ak dieťa ochorie počas dňa v MŠ a bude poslané domov, opätovný návrat do MŠ bude možný len na základe zdravotného lekárskeho potvrdenia.
 • S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID -19 v materskej škole  odporúčame, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti, prípadne ak to bude  dieťa, musí byť staršie ako 10 rokov.
 • Pri vstupe do budovy rodič musí mať ochranné rúško a musí si dezinfikovať ruky alkoholovým prípravkom. Dieťa si za asistencie prevádzkového zamestnanca dezinfikuje ruky nealkoholovým prípravkom.
 • Do budovy MŠ budú vpustený rodičia s dieťaťom, tak aby v každej šatni boli súčasne iba dve dospelé osoby s deťmi. Z toho dôvodu celkový čas sprevádzania dieťaťa pri príchode a odchode z MŠ musí byť čo najkratší.
 • Po prezlečení si deti pred vstupom do triedy dôkladne umyjú ruky tekutým mydlom v umývarke.
 • Dieťa musí mať od vstupu do budovy až po vstup do triedy na tvári rúško. Jedno sterilné rúško musí mať aj v zálohe v skrinke.
 • Dieťa priniesť do MŠ a odniesť z MŠ môže len jedna osoba.
 • Rodičia, ktorí čakajú pred budovou na vstup, dodržiavajú dvojmetrové rozstupy.
 • Nie je dovolené priniesť do MŠ dieťaťu vlastný vankúš a akékoľvek hračky.
 • Rodič pri prvom nástupe do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

ODCHOD DIEŤAŤA Z MŠ

 • V prípade priaznivého počasia rodičia s rúškom vyzdvihujú dieťa zo školského areálu. Vstup do areálu bude koordinovaný zamestnancom MŠ. V tomto čase nebude vstup do budovy MŠ umožnený.
 • V prípade nepriaznivého počasia zákonný zástupca vyzdvihuje dieťa z budovy za rovnakých podmienok ako pri rannom odovzdávaní dieťaťa.

 

           ORGANIZÁCIA HROVÝCH A VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

 • Pri pobyte v exteriéri a interiéri materskej školy deti nemusia nosiť rúško.
 • Pozornosť venujeme rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykoch, osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku.
 • MŠ do konca šk.roka neorganizujú žiadne spoločenské akcie.
 • THP v MŠ personál nosí rúško.
 • Pedagogický zamestnanec má pri výkone výchovno-vyučovacieho procesu odporúčané nosiť rúško, pri kontakte s rodičmi nosí rúško.
 • V miestnostiach a priestoroch, kde sa zdržiavajú skupiny je zabezpečená intenzívna dezinfekcia- najmenej 2x denne, prípadne aj viackrát, intenzívne vetranie. O dezinfekčných opatreniach vedie THP každý deň záznam.

 

         STRAVOVANIE V MŠ

 • V prípade stravovania v jedálni materskej školy organizovať stravovanie detí tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.
 • Stravu musí vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.

ODPORÚČANIA PRE VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV MŠ

 • THP personál zabezpečuje dezinfekciu exteriérového náčinia, náradia, šmýkaliek, a hračiek do pieskoviska každý deň. Dezinfekčné prípravky sú zvlášť za rezort exteriéru a zvlášť za rezort interiéru.
 • Nesmú sa používať textilné uteráky, zubné kefky.
 • Počas spánku musí byť medzi lôžkami detí vzdialenosť 1 m.
 • Výmenu posteľnej bielizne MŠ zabezpečuje 1x. do týždňa.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, okamžite sa izoluje, kontaktujú sa zákonní zástupcovia, ktorí si ho musia bezodkladne vyzdvihnúť. O podozrení na COVID -19 MŠ  informuje RÚVZ.
 • Ak sa u zamestnanca MŠ objavia príznaky nákazy COVID-19, bezodkladne o tom informuje riaditeľku MŠ a opustí MŠ v najkratšom čase s použitím rúška.
 • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci MŠ vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.
 • Odporúča sa zvážiť dochádzku pre dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s tehotnou ženou, osobami staršími ako 60 rokov, osobami s pridruženými chronickými chorobami a oslabenou imunitou.