Poplatky

POPLATKY V MŠ V ČASE PRERUŠENIA PREVÁDZKY

 

  1. Oslobodenie od príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

V zmysle Čl. 3 VZN č.5/2019

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. Zákonný zástupca uhrádza pomernú časť určeného príspevku.

Usmernenie:

Zákonný zástupca za mesiac marec zaplatí 8,70€ (pomernú časť určeného príspevku, t.j. za 9 kalendárnych dní). Preplatok za  obdobie   od 10. marca do 31. marca 2020 bude zákonným zástupcom vrátený na konci školského roka v zmysle VZN, prípadne bude presunutý do školského roka 2020/2021.

Za obdobie od apríla 2020  do skončenia mimoriadneho prerušenia prevádzky sa príspevok (30€) za dieťaťa nebude uhrádzať.

Poplatok už zaplatený za toto obdobie bezhotovostným prevodom v rámci trvalých príkazov, bude zákonným zástupcom vrátený na konci školského roka v zmysle VZN, prípadne bude presunutý do školského roka 2020/2021.

 

 

 

  1. Školská jedáleň, Výška príspevku na režijné náklady

V zmysle Čl.7,8 VZN č.5 / 2019

  1. Stravníci vo veku od 2 do 15 rokov uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné náklady mesačne vo výške 10 Eur.
  2. Režijný príspevok je nevratný. Každé dieťa/žiak, ktorý odoberie aspoň jeden obed  v mesiaci, uhrádza režijný príspevok.

 

Usmernenie:

Uhradený režijný príspevok (10€) za mesiac marec 2020 je nevratný.

 

Za obdobie od apríla 2020  do skončenia mimoriadneho prerušenia prevádzky sa príspevok (10€) za dieťaťa nebude uhrádzať. Poplatok už zaplatený za toto obdobie bezhotovostným prevodom v rámci trvalých príkazov, bude zákonným zástupcom vrátený na konci školského roka v zmysle VZN, prípadne bude presunutý do školského roka 2020/2021.

 

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy

0911 977 496