Pokyny k nástupu do MŠ od 2.9.2020

POKYNY

upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Estónska 5207/3  v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

podľa https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/

aktualizácia na https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

Nástup do MŠ je 2.septembra (streda).

Prevádzková doba MŠ v mesiaci september: od 6:30 do 16:00.

Príchod do MŠ:        6:30 –  8:00 hod

Odchod z MŠ:          12:00 – 12:30 hod (v čase obeda)

                                  15:00 – 16:00 hod (popoludní)

Prosíme Vás o dochvíľnosť a trpezlivosť pri odovzdávaní a preberaní detí. Počítajte s časovou rezervou, nakoľko sa bude pri  vstupe do budovy uskutočňovať koordinovaný ranný filter s náležitou administratívou. Budova MŠ sa zamyká ráno o 8:00 hod. a poobede o 16:00 hod.

 

Ako bude vyzerať prevzatie dieťaťa do MŠ v prvý deň:

 1. PRINIESŤ:
 1. Vyplnené a podpísané:
  • Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka         stiahnuť TU
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie         STIAHNUŤ TU!

(toto tlačivo je potrebné priniesť po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 dni).

 • Pre plynulosť preberania je vhodné, aby ste prišli už s vyplneným tlačivom.
 • Novoprijaté deti budú mať v skrinkách ďalšie tlačivá na vyplnenie, ktoré si vyplnia doma a prinesú nasledujúci deň pani učiteľke na triede.
 • Na všetkých tlačivách je potrebné uviesť dátum – DEŇ NÁSTUPU dieťaťa do MŠ. Ak nastúpi Vaše dieťa 2.9.2020 – na tlačivách bude dátum 2.9.2020.
 1. Náhradné rúško pre dieťa do skrinky.
 2. Pyžamko v mikroténovom vrecúšku označené menom dieťaťa
 3. Náhradné veci na prezlečenie
 4. Prezuvky
 5. Detský ruksak
 6. Jeden balík hygienických papierových vreckoviek
 7. Vlastné pero (keby niečo)

 

 1. PROCES PREBERANIA DETÍ
 1. Pred  budovou MŠ  dodržiavajte 2 metrové odstupy.
 2. Pred vstupom do MŠ bude zverejnený menný zoznam detí v triedach. Zákonný zástupca si vyhľadá, v ktorej triede je umiestnené jeho dieťa.
 3. Zákonný zástupca a dieťa do zariadenia vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), vydezinfikuje si ruky alkoholovým prípravkom, dieťaťu vydezinfikuje ruky poverený pracovník bezalkoholovým prípravkom.
 4. Vykonanie ranného filtra s meraním teploty bezkontaktným teplomerom. Ak dieťa bude vykazovať trikrát po sebe v 5 minútových intervaloch teplotu vyššiu ako 37,2 nebude mu umožnený vstup do triedy.
 5. Zákonný zástupca nahlási poverenému pracovníkovi triedu dieťaťa, do ktorej je jeho dieťa umiestnené a následne bude rodič usmernený do šatne danej triedy.
 6. Dieťa má novú skrinku s označením svojho mena. Do nej si odloží pyžamko a náhradné rúško, po prezlečení si dôkladne umyje ruky mydlom a vodou až potom vstupuje do triedy.
 7. Zákonný zástupca odovzdá  podpísané tlačivá a to „Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka“  a  „Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie“ . Tieto dokumenty odovzdáva priamo učiteľke na triede.

Prosíme zákonných zástupcov o dodržiavanie uvedených pokynov, o dochvíľnosť a trpezlivosť pri odovzdávaní a preberaní detí.

Povinnosti zákonných zástupcov:

 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti v priestoroch MŠ odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum.
 • Dieťa môže sprevádzať iba jeden zákonný zástupca.
 • Nie je dovolené nosiť si vlastné hračky a vankúšiky.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Ak dieťa chýba viac ako 3 dni, alebo dieťa nebolo prebrané – neprešlo cez ranný filter, pri opätovnom nástupe zákonný zástupca odovzdá vyplnené tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie   STIAHNUŤ TU!
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.

 

 

 1. NOVOPRIJATÉ DETI
 • Riadia sa všetkými hore uvedenými pokynmi.
 • V mesiaci september počas adaptačného procesu je potrebné vyzdvihovať novoprijaté deti o 15:00!
 • Proces adaptácie MŠ Estónska 3 a MŠ Estónska 7
 • Novoprijaté deti z týchto škôlok majú od prvého dňa možnosť byť umiestnené v MŠ od 6:30 do 15:00 (zabezpečená celodenná strava).
 • Proces adaptácie Podzáhradná 1
 • 2.septembra sú novoprijaté deti v MŠ iba od 8:00 do 10:00 (zabezpečená iba desiata).
 • 3. a 4 septembra sú novoprijaté deti v MŠ iba od 8:00 do 12:00 (zabezpečená desiata a obed).
 • od 7.septembra do konca septembra môžu byť novoprijaté deti umiestnené v MŠ už na celý deň do 15:00  (zabezpečená celodenná strava).

Z dôvodu epidemiologickej situácie nebude umožnené rodičom zotrvať v priestoroch MŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Nakoľko nemáme časový priestor pri preberaní a odovzdávaní detí a epidemiologické opatrenia obmedzujú kontakt s učiteľkou, prosíme Vás, ak máte otázky a iné záležitosti na pedagógov, môžete ich  telefonicky kontaktovať pracovné dni  od 12: 00 hod.  do 12:30 hod.

Telefónne kontakty:

Estónska 3                 02/45 24 56 63

Estónska 7                 02/45 24 53 24

Podzáhradná 1          02/45 24 47 56

 

Celá organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ je k preštudovaniu a nahliadnutiu https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/

Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19 - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení. Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.

Každá zúčastnená strana bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať:

 • rodič – na internetovej stránke www.estonacik.sk a na vývesných tabuliach v MŠ,
 • pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy – na pedagogickej rade 26. augusta 2020,
 • deti –triednymi učiteľkami v prvý vyučovací deň a priebežne počas obdobia potrebného dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 

 

Budeme rešpektovať a riadiť sa výstražným systémom na troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v MŠ nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa, či zamestnanec na ochorenie COVID-19.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v MŠ vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID-19.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri 2 a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi, alebo jedným pedagógom.

 

 

S pozdravom
Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka školy