Pokyny k nástupu do MŠ 1.júna 2020

Výsledky online prieskumu:

 

Online dotazníkom sme zistili, že percentuálne najvyššiemu podielu z vás by  vyhovovala prevádzková doba zariadenia od 7:30 hod. do 16:30 hod., preto materská škola upravila prevádzkovú dobu a časy na preberanie a odovzdávanie detí nasledovne:

Príchod do MŠ:        7:30 –  8:30 hod

Odchod z MŠ:           12:15 – 12:30 hod (v čase obeda)

                                 15:15 – 16:30 hod

Prosíme Vás o dochvíľnosť a trpezlivosť pri odovzdávaní a preberaní detí. Počítajte s časovou rezervou, nakoľko sa bude pri  vstupe do budovy uskutočňovať koordinovaný ranný filter s náležitou administratívou. Budova MŠ sa zamyká ráno o 8:30 hod. a poobede o 16:30 hod.

 

Ako bude vyzerať prevzatie dieťaťa do MŠ v prvý deň:

 1. PRINIESŤ:
 1. Vyplnené a podpísané čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nájdete v sekcii TLAČIVÁ na      http://www.estonacik.sk/tlaciva-na-stiahnutie     (pre plynulosť preberania je vhodné, aby ste prišli už s vyplneným tlačivom)
 2. Náhradné rúško pre dieťa do skrinky.
 3. Pyžamko v mikroténovom vrecúšku
 4. Jeden balík hygienických papierových vreckoviek
 5. Vlastné pero (keby niečo)

 

 1. PROCES PREBERANIA DETÍ
 1. Pred  budovou MŠ  dodržiavajte 2 metrové odstupy.
 2. Pred vstupom do MŠ bude zverejnený menný zoznam detí v skupinách. Súrodenecké deti sú v jednej skupine. Každá skupina ma vlastnú farbu (žltá, zelená a modrá,....).
 3. Zákonný zástupca a dieťa do zariadenia vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), vydezinfikuje si ruky alkoholovým prípravkom, dieťaťu vydezinfikuje ruky poverený pracovník bezalkoholovým prípravkom.
 4. Kontrola telesnej teploty bezkontaktným teplomerom (ktorá bude zaznamená do hárku ranného filtra) dieťaťa, vykonanie ranného filtra.
 5. Zákonný zástupca odovzdá čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa poverenému pracovníkovi  vo vestibule.
 6. Zákonný zástupca nahlási poverenému pracovníkovi farbu skupiny, do ktorej je jeho dieťa zaradené a podľa farby bude následne usmernený do šatne danej skupiny.
 7. Dieťa má novú skrinku s dočasným označením svojho mena. Do nej si odloží pyžamko a náhradné rúško, po prezlečení si dôkladne umyje ruky mydlom a vodou až potom vstupuje do triedy.
 8. Zákonný zástupca pri odchode z budovy nahlási zamestnancovi pri vstupe farbu skupiny, aby mohol byť vpustený ďalší rodič danej skupiny, (v šatni môžu byť maximálne  3 zákonní zástupcovia a ich deti)
 9. Pri poobedňajšom preberaní postupujeme za rovnakých podmienok ako pri rannom preberaní.

 

Prosíme zákonných zástupcov o dodržiavanie uvedených pokynov, o dochvíľnosť a trpezlivosť pri odovzdávaní a preberaní detí, pretože na každé dieťa máme cca 2 minúty.

Nakoľko nemáme časový priestor pri preberaní a odovzdávaní detí a epidemiologické opatrenia obmedzujú kontakt s učiteľkou, prosíme Vás, ak máte otázky a iné záležitosti na pedagógov, môžete ich  telefonicky kontaktovať pracovné dni  od 12: 00 hod.  do 12:30 hod.

 

Telefónne kontakty:

Estónska 3                 02/45 24 56 63

Estónska 7                 02/45 24 53 24

Podzáhradná 1          02/45 24 47 56

 

Na záver Vás prosíme nepriniesť žiadne hračky ani vankúšiky pre vaše deti a priniesť trošku trpezlivosti a pochopenia na pondelkový premiéru  J preberania detí.

S pozdravom
Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka školy