Pokyny k nástupu deti do MŠ od 22.2.2021

MŠ Estónska 3 (s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7a Podzáhradnej 1)  sa otvára od 22.2. 2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa (viď príloha).

Prevádzka materskej školy sa otvára pre všetky deti!

Zákonní zástupcovia pri umiestnení dieťaťa do MŠ musia byť uzrozumení s tým, že dieťa sa môže nakaziť COVID-19 napriek dodržaniu všetkých hygienických opatrení!

Prevádzka MŠ:  6,30 – 17,00 hod         

Predpokladaný počet otvorených tried:

 • Estónska 3 – 4 triedy
 • Estónska 7 – 4 triedy
 • Podzáhradná 1- 6 tried

Podmienky vstupu do MŠ:

 • Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní.
 • Každý, kto vstúpi do priestorov MŠ musí mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • Potrebné je opäť odovzdať vyplnené tlačivo čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe).
 • 2ks rúška pre dieťa (dieťa bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého dňa). Toto opatrenie sa zavádza z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov školy.
 • Dezinfekcia rúk pri vstupe!!!
 • Absolvovať povinný ranný filter  (meranie teploty,...).
 • Dodržiavať odstupy.
 • Do MŠ vstupuje iba jedná osoba s dieťaťom.
 • Zákonní zástupcovia majú povolený vstup len do vestibulu a šatní.

 

Poplatky:

 1. Strava - šeky na stravu dostanete v priebehu prvého týždň a (v sk rinke dieťaťa). Úhrada stravného podľa počtu dní + réžia 10€. Zákonní zástupcovia, ktorých detí navštevovali MŠ Komárovská vo februári a zaplatili réžiu za stravu (10€) tam, nemusia tento poplatok uhrádzať v našej MŠ
 2. Réžia za  MŠ V zmysle platného VZN MČ Bratislava – Podunajské Biskupice č.5/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách bude MŠ vyberať poplatok 30 euro na mesiac.  Za mesiac február zákonný zástupca zaplatí alikvotnú čiastku, ktorú Vám do konca mesiac upresníme.

Prosíme Vás, dodržujete uvedené pokyny a opatrenia, aby sme spoločnými silami túto situáciu zvládli tak, aby sme ani jedno pracovisko MŠ nemuseli zatvárať.

Mgr. Lenka Hricková
riaditeľka školy