Okienko predškoláka –3.časť „Režim dňa“

Milí rodičia,

na tento týždeň sme pre deti vybrali tému Režim dňa, ktorá je zaradená do  vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť v podoblasti Orientácia v čase. Jej zámerom je prehlbovanie poznania časových súvislostí. Spôsobilosti súvisiace s poznaním časových vzťahov sa utvárajú na základe detskej skúsenosti a jej prepojenia s časovými úsekmi dňa, pretože na začiatku predškolského veku je charakteristická pretrvávajúca väzba na prítomnosť. Časové vzťahy je jeden z najnáročnejších obsahov vo vzdelávaní v materskej škole, preto  sa mu budeme venovať aj na budúci týždeň, konkrétne porozumeniu širších časových súvislostí. Kým spočiatku dieťa pomenuje činnosti, ktoré vykonáva doma a v materskej škole, neskôr už rozpráva o svojej obľúbenej hre a povinnostiach doma a v materskej škole. Konečným výsledkom je, že dieťa plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach. Vytváraním podmienok pre aktivity dieťaťa prostredníctvom rozhovorov o denných činnostiach  v materskej škole a doma, dieťa spočiatku vysvetľuje rozdiely medzi dňom a nocou (3 - 4 ročné deti) a postupne rozumie časovým rozdielom v časovom úseku jedného dňa – na základe vlastnej činnosti rozlišuje ráno, obed, večer (4-5 ročné deti). Vo vzdelávacích aktivitách s využitím rôzneho obrázkového materiálu, didaktických hier (a i.) spájame časové pojmy vždy s konkrétnou činnosťou, napr. ráno vstávam, večer idem spať, a pod. Postupne dieťa zoradí typické činnosti do časového úseku jedného dňa (5 – 6 ročné deti) a výsledkom je, že dieťa opíše režim dňa.

Pre inšpiráciu prikladáme režim dňa našej materskej školy, ktorý vám odporúčame čiastočne dodržiavať. TU

Ako deťom pri objavovaní nových poznatkov môžete pomôcť vy rodičia?

 • rozprávajte sa s nimi o jednotlivých činnostiach počas dňa,
 • klaďte im otázky, čo robili ráno, včera večer, čo budú robiť večer, atď.,
 • asistujte im pri ponúkaných vzdelávacích aktivitách.

Zdravotné cvičenie

Je vhodné, ak sa zdravotné cviky každý deň opakujú počas celého týždňa. Deti si ich lepšie zafixujú a zdokonalia sa v nich. My sme pre deti na tento týždeň vybrali rozcvičku TU.

Vzdelávacia aktivita

Každá vzdelávacia aktivita má tri časti:

 1. motivačnú, počas ktorej sa snažíme dieťa vtiahnuť do témy,
 2. hlavnú časť, počas ktorej deti získavajú nové vedomosti a spájajú ich s už nadobudnutými vedomosťami,
 3. fixačnú časť, v ktorej si overujeme nadobudnuté vedomosti.
 • Vzdelávacia aktivita Medový hrnček (pondelok) TU
 • Vzdelávacia aktivita Dobré ráno, vstávame (utorok) TU
 • Vzdelávacia aktivita Moje záľuby a povinnosti (streda) TU
 • Vzdelávacia aktivita Upratovanie je správne (štvrtok) TU
 • Vzdelávacia aktivita Zlomyseľný škriatok (piatok) TU

 

Pobyt vonku

Pobyt vonku každý deň je veľmi dôležitý, hlavne sa vybehať, vykričať a vyblázniť sa.

Odpočinok

Keďže predškoláci už väčšinou nespávajú je dôležité, aby si aspoň odpočinuli a počas odpočinku im môžete čítať, alebo púšťať rozprávky. 

Hry a hrové a činnosti podľa výberu detí (poobede):

Tieto aktivity môžete zaradiť po odpočinku. Dieťa môže pokračovať vo svojich Pracovných zošitoch - Rozvoj poznania predškoláka, Jazyková výchova, Grafomotorika predškoláka a Matematické predstavy predškoláka, ktoré dostalo v materskej škole. Dieťa si v priebehu plnenia danej úlohy rozvíja základy poznávania, slovnú zásobu, jemnú motoriku, základy myslenia a čísla a jednoduché operácie s nimi. Odporúčame každý deň vypracovať jeden pracovný list.

Veríme, že Vám naša týždenná príprava pomôže a prajeme vám veľa zábavy a príjemných zážitkov pri rozvíjaní vašich detí. J

Kolektív MŠ