Okienko predškoláka

Ako uľahčiť svojmu dieťaťu začiatok školskej práce?

 • vyžadujte od neho jasnú a správnu odpoveď.
 • veďte dieťa, aby kľudne a pozorne počúvalo rozprávky.
 • vyžadujte, aby reagovalo hneď na vhodne zadanú úlohu dôsledne sledujte jej splnenie.
 • sústreďte dieťa na vykonanú prácu a nedovoľte mu, aby sa zaoberalo vedľajšími činnosťami.
 • zvykajte ho na to, aby dohralo začatú hru, dokončilo rozobratú prácu.
 • veďte ho k návyku, aby denne vykonávalo drobné domáce úlohy a práce.
 • vyžadujte, aby si po hre upratalo hračky, po obede odložilo príbor a riad.
 • veďte ho pozdraviť sa, poprosiť, poďakovať, slušne sa správať najmä k starším ľuďom.
 • veďte ho k tomu, aby si pri hre a prechádzkach všímalo kvety, zvieratká, veci a zmeny okolo seba.
 • veďte ho k návyku, aby chodilo v pravidelnom čase spávať, aby pravidelne vstávalo, stravovalo sa, zachovávalo hygienu, aby si vždy umývalo ruky pred jedlom a po návšteve WC.

Viete, čo by malo vedieť dieťa, ktoré ide do školy?

 • malo by si pamätať niekoľko básničiek a riekaniek, vedieť svoje meno, vek, adresu, na ktorej býva.
 • s pomocou názoru by malo sčitovať a odčitovať do päť, poznať čísla od 0-10 a vedieť určiť ich poradie.
 • orientovať sa v priestore, vie, kde je vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu.
 • mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť, dieťa by nemalo mať problémy s výslovnosťou niekt.hlások, nezajakávať sa pri reči.
 • plynulo prerozprávať udalosti, kt.zažilo alebo príbeh, kt.si vypočulo, prerozprávať obsah krátkej rozprávky a porozumieť jej obsahu, vyjadrovať sa plynule aj v zložit.vetách.
 • odpovedať na otázku, keď sa ho pýtajú.
 • nakresliť postavu primerane svojmu veku, ťahy kresby sú plynulé, línie pevné a neroztrasené, svalstvo ruky je pri práci uvoľnené.
 • dieťa vie nakresliť geom.tvary podľa predlohy, vie vystrihnúť tvar podľa predkreslenej čiary.
 • vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problémy prispôsobovať sa novému prostrediu.
 • cítiť sa dobre v kolektíve detí, vyhľadávať ich-uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť.
 • vydržať sedieť pri jednej činnosti 20min. a zadané úlohy dokončiť, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať.
 • mať chuť učiť sa, často sa pýtať na písmená, číslice, zaujíma sa o učenie a chce vedieť viac.
 • vedieť sa samostatne obuť a obliecť, pozapínať gombíky a zaviazať si šnúrky.
 • poznať zákl.farby a geometrické tvary.
 • vedieť sa samostatne najesť a obslúžiť na WC.
 • dieťa nie je agresívne, spory medzi deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti.