O nás

Materská škola Estónska č. 3 začala písať svoju históriu v januári 1975 ako Materská škola Bieloruská s riaditeľkou Vlastou Neverišovou. V roku 1992 bol jej názov v rámci územného riešenia zmenený  na Materskú školu Estónska č.3 a do riaditeľskej funkcie nastúpila Anna Brániková.

V januári 1998 sa stala školou s právnou subjektivitou a združovala všetky materské školy v Miestnej časti Bratislava Podunajské Biskupice pod vedením riaditeľky  p. Anny Bránikovej.

Na základe právnej legislatívy v januári 2004 bol tento právny subjekt rozdelený na dva právne subjekty .

Materské školy Estónska 7 a Podzáhradná 1 boli vyradené zo siete materských škôl a stali sa elokovanými triedami Materskej školy  Estónska č.3.

Materská škola Estónska 7 bola otvorená v auguste 1975 , vyradená zo siete bola v  januári 2004 .

Materská škola Podzáhradná 1 bola otvorená v septembri 1988 , vyradená zo siete bola v januári 2004.

Materská škola Estónska 3 je školou s právnou subjektivitou, má 14 tried s kapacitou cca 300 detí.

 v súčasnosti tu pracuje 28 pedagogických zamestnancov,

  7 správnych zamestnancov,

  11 zamestnancov  školskej jedálne vrátane vedúcich a

  2 administratívne zamestnankyne.

Riaditeľkou Materskej školy je Mgr. Lenka Hricková, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v odbore "Učiteľstvo pre 1.stupeň základnej školy; predškolská pedagogika".  Od šk. roku 2003/2004 pôsobila ako učiteľka a neskôr ako zástupkyňa na elokovanom pracovisku Estónska 7. Od 1.7.2014 je riaditeľkou celého právneho subjektu so sídlom na Estónskej 3.

Štatutárnou zástupkyňou elokovaného pracoviska na Estónskej 7 je od šk. roka 2016/2017 Mgr. Miriam Vaverčáková.

Štatutárnou zástupkyňou elokovaného pracoviska na Podzáhradnej 1 je od šk. roka 2017/2018 Ľubica Žiaková.

 

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu s názvom Zvedavé deti, ktorý vychádza z úloh Štátneho vzdelávacieho programu a úloh profilácie materskej školy.

Do programu sú zapracované úlohy projektu Školy podporujúcej zdravie projektu Škola plná pohybu, práca s talentovanými deťmi a metodiky Krok za krokom.

MŠ je zameraná na poskytovanie komplexnej starostlivosti o vaše dieťa na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni, ktorú zabezpečujú odborne zdatní pedagógovia a personál MŠ.