Informácie k nástupu detí do MŠ od 8.2.2021

Informácie k nástupu detí do MŠ od 8.2.2021:

MŠ Estónska 3 (s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7a Podzáhradnej 1)  sa otvára od 8.2. 2021 na základe pokynu zriaďovateľa.

Nakoľko personálne podmienky MŠ nedovoľujú otvoriť všetky triedy materskej školy, uprednostníme dochádzku detí podľa nasledujúcich kritérií:

 • obaja zákonní zástupcovia dieťaťa musia chodiť do práce (ak je jeden zo zákonných  zástupcov na MD, RD,  alebo nezamestnaný/a, dieťa ostáva doma),
 • deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky tzv. predškoláci, (ak je zákonný  zástupca na MD, RD alebo nezamestnaný/a, dieťa môže nastúpiť).

 

Prosím zákonných zástupcov, ktorí majú možnosť si dieťa nechať doma, aby zvážili jeho umiestnenie do MŠ vzhľadom na závažnú epidemiologickú situáciu v našej mestskej časti a vzhľadom na znížené personálne kapacity MŠ.

Zákonní zástupcovia pri umiestnení dieťaťa do MŠ musia mať na zreteli, že dieťa sa môže nakaziť COVID-19 napriek dodržaniu všetkých hygienických opatrení!

 

Prevádzka MŠ:  6,30 – 17,00 hod                  

Predpokladaný počet otvorených tried:   

 • Estónska 3 – 3 triedy
 • Estónska 7 – 3 triedy
 • Podzáhradná 1- 5 tried

Vstup do budovy: Zákonní zástupcovia majú povolený vstup len do vestibulu a šatní.

Podmienky vstupu do MŠ:

 • platný negatívny certifikát (kontrola pri vstupe)  IBA RODIČ, ktorý nosí dieťa do MŠ
 • prekryté horné dýchacie cesty
 • dezinfekcia rúk pri vstupe!!!
 • absolvovať povinný ranný filter  (meranie teploty)
 • povinnosť detí: rúška v interiéri MŠ  - 2ks umiestnené v skrinke, (pravidelná obmena) !!!
 • dodržiavať odstupy
 • do MŠ vstupuje iba jedna osoba s dieťaťom

 

Pri nástupe dieťaťa je potrebné priniesť:

 • Odovzdať vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (v prílohe).
 • Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.
 • Dve rúška a vložiť ich do skrinky dieťaťa.

 

Poplatky:

 1. Strava - šeky na stravu dostanete v priebehu prvého týždňa (v skrinke dieťaťa)

                        Úhrada stravného podľa počtu dní + réžia 10€

Zákonní zástupcovia, ktorých detí navštevovali MŠ Komárovská a zaplatili réžiu za stravu (10€) tam, nemusia tento poplatok uhrádzať v našej MŠ.

 

 1. Réžia za  MŠ

V zmysle platného VZN MČ Bratislava – Podunajské Biskupice č.5/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách bude MŠ vyberať poplatok 30 euro na mesiac.  

Za mesiac február zákonný zástupca zaplatí alikvotnú čiastku 20 euro na číslo účtu 2627705150/1100  (pre všetky pracoviská).

 

Vážení rodičia,

všetci sme už z celej situácie unavení, podráždení a bojíme sa. No nakoľko sa chystáte socializovať Vaše deti, musíte počítať s rizikom šírenia nákazy. Verím, že nikto úmyselne vírus nešíri, ale ak dôjde k situácii, keď dieťa „niečo“ prinesie domov zo škôlky, nebudete viniť zo vzniknutej situácie nikoho. Dodržiavaním všetkých pokynov a pravidiel MŠ sa snažíme chrániť nielen deti, ale aj nás – zamestnancov školy, preto Vás žiadam o rešpektovanie a dodržiavanie pravidiel stanovených materskou školou.

Mgr. Lenka Hricková

riaditeľka školy