Ekonomické a platobné údaje

Režijný poplatok

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení je:

30 € / na mesiac

Tento príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci šekom alebo prevodom z účtu. Poplatok neplatia predškoláci (deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov).

Základná výška príspevku na druhé dieťa sa znižuje o 5€ a základná výška príspevku na tretie dieťa sa znižuje o 10€. Zníženie príspevku sa neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navšetvuje materskú školu a je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Číslo účtu na režijné poplatky je: 2627705150/1100

IBAN: SK29 1100 0000 0026 2770 5150

Variabilný symbol: 24

V prípade prevodu z účtu do kolónky účel platby zadať meno dieťaťa!!!

Poplatok za stravu

Stravná jednotka na jeden deň v materskej škole je 1,54 €

Poplatok za stravu platia predškoláci (deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov) v sume 0,24€ na deň do dovŕšenia 6 rokov.

Deti ktoré dovršia 6 rokov alebo už dovŕšili 6 rokov platia stravu v plnej sume 1,54€ ak jeden z rodičov na dieťa poberá zvýšený 

daňový bonus. V prípade ak zvýšený bonus nepoberajú  (musia o tom informovať formou čestného prehlásienia na tento účel určeného) 

ďalej platia sumu 0,24€ na deň.

V tejto cene je:

  • desiata...............0,38 €
  • obed..................0,90 €
  • olovrant..............0,26 €

Výška príspevku na režijné náklady sa uhrádza sumou 10 € paušálne za mesiac. Príspevok platia všetci aj predškoláci!!! Suma 10 € bude pripočítaná k sume za stravu v danom mesiaci.

Uhrádza sa šekom, ktorý vystaví vedúca školskej jedálne a je potrebné ho zaplatiť do 10-tého v mesiaci. Následné preplatky, ktoré vzniknú prípadnou neprítomnosťou dieťaťa v MŠ odpočítava vedúca ŠJ v ďalšom mesiaci. Poplatok za stravu je možné uhrádzať i prevodom z účtu.

Číslo účtu na stravu je: 2629074786/1100

IBAN: SK40 1100 0000 0026 2907 4786

Finančný dar  rodičov

100 €/ šk.rok

Na rok 2020/2021 si rodičia odsúhlasili minimálny rodičovský príspevok pre našu MŠ vo výške 100 EUR (na celý školský rok). Rodičovská rada umožnila tento príspevok platiť jednorazovo alebo aj dvoma platbami. (50EUR na prvý polrok- úhrada do 31.10.2020 a 50EUR za druhý polrok- úhrada do 28.2.2021)

Číslo účtu na finančný dar je: 1777999655/0200

IBAN: SK76 0200 0000 0017 7799 9655