Doplňujúce informácie k najčastejším otázkam nástupu detí do MŠ od 8.2.2021

FAQ: 

1.       Musí mať aj dieťa negatívny certifikát (keďže je to vo vyhlásení)?

Tlačivo je univerzálne pre celé školstvo tj, aj ZŠ a SŠ.  Vyhlásenie robí rodič za seba a to treba zakrúžkovať.  Vzor   Vyhlasujem*: a)*  (za seba) a žiaka      

 

2.       Ako často sa musím preukazovať negatívnym výsledkom testovania?

Výsledok testovania je platný iba 7 dní. Takže každých 7 dní treba chodiť na pretestovanie. MŠ bude pravidelne kontrolovať platnosť negatívneho testu.

 

3.       Ak som prekonal COVID, čím sa máme preukazovať?

Ak ste COVID prekonali, preukazujete sa pozitívnym výsledkom testu. Výsledok môže byť aj vo forme SMS, mail, papierová forma certifikátu.

 

4.       Musí sa dieťa dať testovať?

Dieťa sa nemusí dať testovať. Testuje sa iba zákonný zástupca, ktorý sprevádza dieťa do MŠ.

 

5.       Keď dieťa teraz nenastúpi do MŠ musí platiť režijný poplatok?

Nie, poplatok platia iba deti, ktoré nastúpia aspoň jeden deň v danom mesiaci do MŠ. Deti, ktoré nenastúpia do MŠ, žiadne poplatky neplatia.

 

6.       Ak nemám možnosť vytlačiť si tlačivo – vyhlásenie o bezinfekčnosti, môžem priniesť to staré?

Staršie verzie tlačivá sú neplatné. Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť si vytlačiť tlačivo doma, bude vyhlásenie k dispozícií v MŠ (v pondelok ráno). Prineste si vlastné pero.

 

7.       Je potrebné Vám dať informáciu o nastúpení/nenastúpení dieťaťa do MŠ?

Túto informáciu nemusíte zasielať. MŠ má prehľad o zákonných zástupcoch na MD a RD a z toho predpokladáme, že poskytnutý počet tried by mal pokryť Váš záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ.

 

8.       Sú rúška pre deti povinné?

V interiéri materskej školy sú rúška pre deti povinné. V exteriéri sú rúška dobrovoľné. Pristúpili sme k tomuto kroku na základe toho, že epidemiologická situácia v našej mestskej časti je zlá a potrebujeme chrániť deti medzi sebou a aj zamestnancov MŠ. Treba si uvedomiť, že ak ochorie zamestnanec MŠ na COVID-19 zatvorí sa celé pracovisko. Veľa učiteliek máme vo vyššom veku a mnoho učiteliek ešte neprekonalo covid a tak sú v ohrozenej skupine. Budem rada, ak spoločnými silami dospejeme k tomu, že ani jedno pracovisko v našej MŠ sa nezatvorí.

 

9.       Upozornenie, v prvom mail bol nesprávne uvedené číslo na úhradu režijného poplatku.

Správne číslo účtu pre úhradu režijného poplatku pre všetky pracoviská je 2627705150/1100